บริการนวดแผนไทย
เพื่อผ่อนคลาย การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดบ่าไหล่
และการนวดตัวเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่าบริการคิดเป็นชั่วโมง

แนะนำร้าน 

 

 แนะนำหน่วยงาน

   -  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
      Tel : 0 3438  5566  

   -  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ 
       Tel : 0 3237  3373  ต่อ 102