การแสดงรำไทย

เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนที่เน้นการนำศิลปะและวัฒนธรรมของไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ใช้สำหรับแสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
หรืองานในพิธีเปิดการสัมมนา/ประชุม 


หรืองานครบรอบวันสถาปนาหน่วยงานต่างๆ โดยชุดการแสดงจะมีหลายๆชุด   

  แนะนำชุดหน่วยงานและชุดการแสดง ดังนี้

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

 รายการชุดการแสดง        การแสดงรำไทย
 จำนวนผู้แสดง                 5   คน
 ระยะเวลาในการแสดง      15   นาที
 ค่าจ้างการแสดง              5,000 - 10,000 บาท
 


      Tel : 0 3438  5566  

   -  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ 
       Tel : 0 3237  3373  ต่อ 102

                                        (ภาพงานแสดงจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี)