การแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ
   ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดงานแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน ตลอดจนการแสดงรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ผ่านระบบและรูปแบบของ DJOP Center โดยผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ จะอยู่ภายใต้ แบรนด์ DJOP Center

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้บริหาร และแขกชาวต่างชาติต่างร่วมกันรำเพลงกลองยาวกับเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากเยาวชนหญิงศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี ในชุด "เซิ้งโปงลาง" การแสดงชุด "ระบำนางแก้ว" และการรำไทยชุด "วันนี้วันดี" โดยเยาวชนหญิงสถานแรกรับฯ บ้านปรานี การแสดงชุด "คีตมวยไทย" โดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ การแสดงดนตรีโฟล์คซองโดยสถานพินิจฯ นนทบุรี ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ และศูนย์ฝึกฯ กาญจนาภิเษก อีกทั้งการแสดงดนตรีสตริงคอมโบ โดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา