เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายแสงประทีบ โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ จาก นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่กรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้แบรนด์ DJOP CENTER   ในงาน“ตลาดคลองผดุงฯ : รวมใจภักดิ์ รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษมริมคลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้  นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีปิดงาน ในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้น ได้มีการส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงให้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงในกันยายน กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5– 25 กันยายน 2559  ภายใต้แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล