เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นำเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  ร่วมแสดงในชุด เซิ้งโปงลางในงาน
”ตลาดคลองผดุง รวมใจภักดิ์  รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม”  ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม  ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙