วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กระทรวงยุติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "รวมใจภักดิ์รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม" ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมบังคับคดี สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน และจากบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจฯ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ และนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพินิจฯ ยังได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงชุด "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" อีกทั้ง การแสดงขับร้องเพลงโคราช โดยกรมราชทัณฑ์ และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย ให้แก่แขกผู้มาร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายแสงประทีบ โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ จาก นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่กรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้แบรนด์ DJOP CENTER   ในงาน“ตลาดคลองผดุงฯ : รวมใจภักดิ์ รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษมริมคลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้  นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมพิธีปิดงาน ในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้น ได้มีการส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงให้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงในกันยายน กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5– 25 กันยายน 2559  ภายใต้แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล


การแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ
   ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดงานแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน ตลอดจนการแสดงรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ผ่านระบบและรูปแบบของ DJOP Center โดยผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ จะอยู่ภายใต้ แบรนด์ DJOP Center

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้บริหาร และแขกชาวต่างชาติต่างร่วมกันรำเพลงกลองยาวกับเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากเยาวชนหญิงศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี ในชุด "เซิ้งโปงลาง" การแสดงชุด "ระบำนางแก้ว" และการรำไทยชุด "วันนี้วันดี" โดยเยาวชนหญิงสถานแรกรับฯ บ้านปรานี การแสดงชุด "คีตมวยไทย" โดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ การแสดงดนตรีโฟล์คซองโดยสถานพินิจฯ นนทบุรี ศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ นครสวรรค์ และศูนย์ฝึกฯ กาญจนาภิเษก อีกทั้งการแสดงดนตรีสตริงคอมโบ โดยเยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นำเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  ร่วมแสดงในชุด เซิ้งโปงลางในงาน
”ตลาดคลองผดุง รวมใจภักดิ์  รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม”  ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม  ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙